Ministarstvo dalo novac za Regionalni park Mura-Drava

Ministarstvo kulture odo­brilo je 50.000 kuna za ovu godinu projektu "Regio­nalni park Mura-Drava kao dio Virovitičko-podravske županije" koji provodi županijska Jav­na ustanova za upravlja­nje zaštićenim prirodnim vrijednostima, a s ciljem informiranja i educiranja vlasti i građana o važno­sti zaštite ovog regional­nog parka koji se prostire na pet župaruja.
 
Cjelokupni projekt, u koji ulazi osnivanje zajedničkih savjetodavnih koor­dinacija, tiskanje brošu­ra za škole, edukativne radionice i postavljanje edukativno-informativ­nih tabli na području ko­je pokriva regionalni park vrijedan je ukupno 75.000 kuna i u njemu još su­djeluju i Virovitičko-po­dravska županija. Javna ustanova i općine kojima se proteže rijeka Drava. (mlo/VLM)
 
VEČERNJI LIST PODRAVINA BILOGORA, 20.5.2010.