Službenik za informiranje

Slika /slike/dostupnost na dlanu.jpg
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.), (Narodne novine, broj 85/2015.), (Narodne novine, broj 69/2022). 

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. 
  • na adresu Ministarstva kulture i medija RH, Runjaninova 2, 10000 Zagreb;
  • na broj faksa: 01/ 4866 280,
  • tel: 01/ 4866 214,
  • donijeti osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom od 8:30 do 14:00 sati. 
  • na e-mail: informiranje@min-kulture.hr
Ministarstvo ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3 Zakona o pravu na pristup informacijama.
 
>>> ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
>>> ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
>>> ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
>>> Odluka o određivanju službenika za informiranje Ministarstva kulture 
>>> Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija
 

 

>>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (.pdf)
>>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.pdf  - .xls)
>>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf  - .xls)
>>> Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf - .xls)>>> Arhiva izvješća