Natječaj za prijem u radni odnos - Arhivist/ica, arhivski tehničar/tehničarka, administrativni tajnik/tajnica

Na temelju čl. 27. Statuta Državnog arhiva u Šibeniku (dalje: Arhiv), čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), čl. 24. i 25. Pravilnika o radu, unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Arhiva (dalje: Pravilnik) te toč. 7., 12. i 15. Priloga 1. Pravilnika, suglasnosti Ministarstva kulture RH (KLASA: 612-06/13-01/0029, URBROJ: 532-06-02-02/5-13-02 od 15. ožujka 2013. godine) i Odluke o raspisivanju natječaja (KLASA: 112-02/13-01/01
URBROJ: 2182/1-47-01-13-1 od 13. svibnja 2013.)  ravnateljica Arhiva raspisuje


J A V N I   N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos


 

1. Arhivist/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
    Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07. i 45/09, 63/11) – humanističkog smjera ili društvenog smjera - polje informacijskih znanosti
 • položen stručni ispit za zvanje arhivist
 • znanje jednog i poznavanje drugog stranog jezika (talijanski, njemački, francuski, engleski, latinski)
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
 • probni rad 6 (šest) mjeseci
2. Arhivski tehničar / tehničarka – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci, puno radno vrijeme
     Uvjeti:
 • srednja stručna sprema (SSS) društvenog smjera
 • položen stručni ispit za zvanje arhivski tehničar
 • poznavanje jednog svjetskog jezika
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
 • probni rad 2 (dva) mjeseca
3. Administrativni tajnik/tajnica1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
     Uvjeti:
 • srednja stručna sprema (SSS) upravno-pravnog smjera ili ekonomskog smjera,
 • poznavanje osnova uredskog poslovanja,
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine (MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook), 
 • probni rad 2 (dva) mjeseca
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
 • redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava,
 • podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa.
 
Uz prijavu na natječaj za sva navedena radna mjesta kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:
- životopis
- uvjerenje o državljanstvu (u izvorniku ili ovjerenom presliku)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma u izvorniku ili ovjerenom presliku),
- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (u izvorniku i ne starije od 6 mjeseci),
- preslik radne knjižice (podatci o zaposlenju i stažu). 

Za radna mjesta pod brojem 1. i 2. kandidati/ kandidatkinje su dužni priložiti:
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izvornik ili ovjereni preslik)
 
Za radno mjesto pod brojem 3. bit će proveden postupak testiranja radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i istaknutih u uvjetima radnog mjesta u natječaju. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati / kandidatkinje koji/koja ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat / kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je  povukao/la prijavu na natječaj. Vrijeme i mjesto testiranja bit će objavljeni najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere znanja na mrežnim stranicama Državnog arhiva u Šibeniku (www.dasi.hr ).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati/kandidatkinje koji/e ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Šibenik, na adresu: Državni arhiv u Šibeniku, Velimira Škorpika 5 (p.p. 137), 22000 Šibenik s naznakom: „Za natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                                                         
Državni arhiv u Šibeniku

 
Objava, 15.05.2013.