Natječaj za prijem zaposlenika na radno mjesto: arhivist (vježbenik)

Temeljem izdane suglasnost za zapošljavanje (Klasa: 612-06/13-01/0065 Urbroj: 532-06-02-02/5-13-02 od 17. lipnja 2013. godine), članka 18. Statuta Državnog arhiva u Zadru, čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Zadru, Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Državnog arhiva u Zadru, ravnatelj Arhiva raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
 
za prijem zaposlenika:
 
1. arhivist (vježbenik) - 1 izvršitelj (m/ž)
 

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07. i 45/09) – humanističkog ili društvenog smjera (polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika i dokumentalistika).
- znanje jednog i poznavanje drugog stranog jezika (talijanski, njemački, francuski, latinski, engleski)
- poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office)
- probni rad od 6 mjeseci
 
U prijavi na natječaj potrebno je navesti podatke za kontakt (ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-adresa).
 
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:
– životopis,
– uvjerenje o državljanstvu (u izvorniku ili ovjerenom presliku),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma u izvorniku ili ovjerenom presliku),
– uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (u izvorniku i ne starije od 6 mjeseci),
– preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu javnobilježnički ovjerena ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZZMO) – potvrda se predaje u izvorniku ili preslik javnobilježnički ovjeren)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Radi provjere znanja, radnih i psihofizičkih sposobnosti i osobina bitnih za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta u natječaju bit će proveden postupak testiranja. Na prethodnu provjeru znanja, radnih i psihofizičkih sposobnosti bit će pozvani kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj. Vrijeme i mjesto testiranja, te osnovni podatci o postupku testiranja (način testiranja, područje testiranja i izvori za pripremu) bit će objavljeni najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere znanja na mrežnim stranicama Državnog arhiva u Zadru (www.dazd.hr). Kandidati/kandidatkinje koji/koje postignu zadovoljavajuće rezultate na testiranju, bit će pozvani/e na razgovor na temelju kojega će biti izvršen konačni odabir kandidata/kandidatkinje.

Kandidati/kandidatkinje koji/koje ostvaruju pravo prednosti kod prijma u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo (u izvorniku ili ovjerenom presliku) te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u izvorniku ili ovjerenom presliku).
Urednom (potpunom) prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave i/ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenima na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zadru, na adresu: Državni arhiv u Zadru, Ruđera Boškovića bb 23000 Zadar, s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
Državni arhiv u Zadru 
Objava, 11.10.2013.