Natječaj za popunu radnih mjesta - Hrvatski državni arhiv


Na temelju članka 35. Statuta Hrvatskoga državnoga arhiva, sukladno Odluci o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“, broj 35/22), a uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture i medija KLASA: 112-01/24-01/0095, URBROJ: 532-02-01/1-24-02 od 22. svibnja 2024. godine, Hrvatski državni arhiv objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za popunu radnih mjesta:
 
1. Arhivist/ica, 5 izvršitelja/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja humanističkih ili društvenih znanosti ili umjetničkog područja [polja filmske (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika) i primijenjene umjetnosti], odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17); (prednost: završen studij arhivistike), 
  • položen stručni ispit za zvanje arhivist, odnosno obveza polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od dvije godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa, 
  • temeljna informatička osposobljenost i vještine,
  • znanje jednog stranog jezika,
  • probni rad 6 mjeseci
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu,
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana),
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je stručni ispit položen.
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti  vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će obveznom pisanom testiranju.

O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja i intervjua, kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Hrvatskog državnog arhiva www.arhiv.hr, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta bit će objavljeni na internetskoj stranici Hrvatskog državnog arhiva www.arhiv.hr.

Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza testiranja i provjere, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto Arhivist/ica“.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom državnom arhivu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV
RAVNATELJ
 
dr. sc. Dinko Čutura
Objava: 21.6.2024.