Natječaj za radno mjesto: čistačica

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Stjepana Gunjače b.b, 21000 Split, na temelju članka 24. stavka 1. točka 13. Statuta Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split  (11/2011), članka 4. stavka 1. i članka 136. stavka 1. Pravilnika o radu (9/2012) i članka 25. stavka 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 141/12), te na temelju odluke Urbroj: 10-03/288/2013-2 od 29. listopada 2013. godine objavljuje
 

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

 
 
1. ČISTAČICA– jedna (1) izvršiteljica
 
Vrsta radnog odnosa:
Rad na određeno vrijeme (zamjena radnice na porodnom dopustu), puno radno vrijeme, probni rad jedan (1) mjesec.
 
Uvjeti:
- osnovna škola ili niža stručna sprema
 
Prilozi uz prijavu:  
- životopis;
- preslik svjedodžbe;
- potvrdu o radnom stažu;
- uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna.
 
Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Rokovi: Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.  
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka natječaja.  
 
Adresa: Prijave se podnose Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Stjepana Gunjače b.b, 21000 Split.  
 
                       
 
                                                                              

MUZEJ HRVATSKIH
                                                                               ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA – SPLIT 
Objava, 06.11.2013.