Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u OsijekuRASPISUJE  NATJEČAJ

 

  1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme na radno mjesto asistenta za Umjetničko područje, umjetničko polje kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma (glumac-lutkar)
 
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o  radu dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.123/03,198/03, 105/04,174/04,2/07. - OUSRH, 46/07,45/09., 63/11. i 94/13.) i Pravilnika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta-pročišćeni tekst.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju navedenu u Obrascu 4.

Obrazac je objavljen na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a može se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim popisa radova i publikacija (u jednom primjerku). Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u (u jednom primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.


Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Osijeku
Kralja Petra Svačića 1/F
31000 Osijek
S naznakom ''Za natječaj“
      
 
           DEKANICA
 
                                                                                           prof. dr. sc. Helena Sablić  Tomić


 
Objava, 16.10.2013.