Natječaj za radna mjesta u Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u OsijekuRASPISUJE  NATJEČAJ

 
 
  1. za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto redovitog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana kompozicija za teorijsko glazbene predmete
  2. za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog profesora i radno mjesto izvanrednog profesora i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja  plesna umjetnost, umjetnička grana scensko kretanje
  3. za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog profesora i radno mjesto izvanrednog profesora i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma
  4. za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjena umjetnost, umjetnička grana scenografija
 
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o  radu dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''N.N.'' broj 123/03,198/03, 105/04,174/04,2/07. - OUSRH, 46/07,45/09. i 63/11.) i Pravilniku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta-pročišćeni tekst.
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju:
Pod točkom 1, 2, 3 i 4 Obrazac broj 2.

Obrasci  su objavljeni  na Internet stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu. Pristupnici koji se prvi put biraju u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje docenta obvezni su priložiti i potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene liječničke ordinacije medicine rada.

Pristupnici koji se prvi put biraju u znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno zvanje obvezni su priložiti i potvrdu ovlaštenog visokog učilišta ili ustanove o završenom programu općeg pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja (osim pristupnika koji su završili nastavničke studije).

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Životopis, popis publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti na CD-u.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavlja se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja Tajništvu Umjetnička akademije u Osijeku, Kralja Petra Svačića b.b., 31000 Osijek s naznakom ''za natječaj''.
                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                  DEKANICA
 
 
                                                                                             prof.dr.sc. Helena Sablić  Tomić 
 

Objava, 24.04.2013.