Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Dubrovniku

DRŽAVNI  ARHIV U DUBROVNIKU   Svetog Dominika 1,
tel. 020/321 032,   tel.fax  020 321 060

Dubrovnik, 16. svibnja, 2013.g.

Temeljem članka 40 i 41 Zakona o ustanovama (NN  76/93, 29/97 i 47/99), članka 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09), te članka 28 Statuta Državnog arhiva u Dubrovniku, raspisuje se

N A T J E Č A J
za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Dubrovniku
Uvjeti:

•za ravnatelja arhiva može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja  na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07)
•položen stručni ispit iz arhivske  struke,
•objavljeni vrijedni, stručni i znanstveni radovi,
•isticanjem stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
•iznimno temeljem čl. 54. st.3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima za ravnatelja arhiva može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od dana imenovanja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2  Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03),

Uz prijavu pristupnici dužni su priložiti:

•dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi (diplomu u izvorniku ili ovjerenom presliku),
•uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjereni preslik)
•domovnica (izvornik ili ovjereni preslik)
•uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik)
•životopis

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Dubrovniku na adresu: Državni arhiv u Dubrovniku, Sv. Dominika 1, Dubrovnik, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“.

O rezultatu natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Državni arhiv u DubrovnikuObjava, 22.05.2013.