Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Znanstvene knjižnice Zadar

Upravno vijeće Znanstvene knjižnice Zadar, temeljem članka 27. Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98,104/00, 69/09) i članka 30. Statuta Znanstvene knjižnice Zadar raspisuje


NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Znanstvene knjižnice Zadar
 


Za ravnatelja Znanstvene knjižnice Zadar može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  • najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci
  • radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će uspješno voditi Knjižnicu
  • ponuđen program rada i razvoja Knjižnice
Uz pisanu prijavu kandidati /kandidatkinje su dužni priložiti:
  • domovnicu (izvornik ili ovjereni preslik)
  • diplomu (izvornik ili ovjereni preslik)
  • radnu knjižicu (ovjereni preslik)
  • životopis s opisom dosadašnjeg rada
  • uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata /kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik)
  • program rada i razvoja Knjižnice za četverogodišnje razdoblje
Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova NN 116/03, 82/08).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvarati“ na adresu: Znanstvena knjižnica Zadar, Ante Kuzmanića 3, 23000 Zadar.
O rezultatu natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Upravno vijeće Znanstvene knjižnice Zadar
 

Objava: 15.07.2013.