Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Arheološkog muzeja u Splitu

ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU
ZRINSKO - FRANKOPANSKA 25, SPLIT
Upravno vijeće
 
           
Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,47/99,35/08), te članaka 24. stavak 1. alineja 8. i 27. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, Upravno vijeće Arheološkog muzeja u Splitu temeljem Odluke od 14. veljače 2013., klasa: 612-05/13-01/03, urbroj: 112-13-142, raspisuje
 
 
J A V N I  N A T J E Č A J
za  izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Arheološkog muzeja u Splitu
 
 


Za ravnatelja Muzeja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 
 • visoka stručna sprema (završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04. i 46/07);
 • pet godina rada u muzejskoj struci s poznavanjem dvaju svjetskih jezika;
 • istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi;
 • ponuđen program rada i razvoja Muzeja.
 
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
 
 • domovnicu (izvornik ili ovjereni preslik),
 • diplomu (izvornik ili ovjereni preslik),
 • radnu knjižicu (ovjereni preslik),
 • potvrdu o poznavanju dvaju svjetskih jezika,
 • životopis,
 • uvjerenje o nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak ne starije od šest mjeseci (izvornik),
 • program rada i razvoja Muzeja za četverogodišnje razdoblje.
 
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine.
Ista oso­ba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ broj 116/03, 82/08).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvarati“ na adresu: Arheološki muzej u Splitu, Zrinsko-Frankopanska 25, 21000 Split.
O rezultatu natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni  u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
                                                                            


 Predsjednik Upravnog vijeća
                                                                             Arheološkog muzeja u Splitu

                                                                                     Vladimir Sabolić

 Objava, 07.03.2013.