Natječaj za radno mjesto: spremačica - 2 izvršitelja/ice

Muzeji Ivana Meštrovića, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 46, na temelju čl. 25 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) raspisuju
 


N A T J E Č A J 
 
za popunu sljedećeg radnog mjesta u Muzejima Ivana Meštrovića, Atelijer Meštrović, Mletačka 8, Zagreb
 
  • spremačica - 2 izvršitelja/ice - neodređeno vrijeme, probni rad 1 mjesec
 
Pored općih uvjeta:
 
- punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog
  mjesta spremačice, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 
kandidati moraju ispunjavati i posebni uvjet:
 
- završena osnovna škola
 
 Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, dokaz o završenoj osnovnoj školi, preslik domovnice, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu ili preslik radne knjižice,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen, ne starije od 6 mjeseci.
 
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u radni odnos.
 
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obaviješteni u istom roku i na isti način.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama na gornju adresu.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
 
                                                                                                                                    
Muzeji  Ivana Meštrovića 
Objava, 16.01.2013.