Natječaja za radno mjesto: voditelj službe računovodstveno-knjigovodstvenih poslova na određeno vrijeme

HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA
10000 Zagreb, Marulićev trg 21


                                                     
 
Na temelju čl. 37. Statuta Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar), čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), točke 20. Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Centra i Odluke o zapošljavanju ne određeno vrijeme na radno mjesto voditelja/ice Službe financijsko-knjigovodstvenih poslova (zamjena za rodiljni i/ili roditeljski dopust) ravnatelj Centra raspisuje
 

J A V N I   N A T J E Č A J
 

zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni i/ili roditeljski dopust) za radno mjesto voditelj/ica Službe financijsko-knjigovodstvenih poslova, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme.
 
Uvjeti za rad:
 • VSS, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski   sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno magistar/magistra iz područja   humanističkih ili društvenih znanosti
 • osposobljenost za rad na računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • pet godina radnog iskustva
 • posjedovanje organizacijskih sposobnosti
 
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom javnog natječaja.
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • odgovarajući dokaz o potrebnom radnom iskustvu (neovjeren preslik radne knjižice do 30. lipnja 2013., preslik svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu odnosno elektronički zapis, u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektrničkom obliku preko korisničkih stranica Hvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih ureda/službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno neovjeren preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca s vrstom poslova koju je kandidat obavljao i vremenska razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove),
 • neovjeren preslik diplome
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjeren preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • neovjeren preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na javni natječaj ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci.
 • osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i priložiti dokaze o tom statusu (presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, Marulićev trg 21, s naznakom „za javni natječaj“.
 
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Poželjno je da kandidat ima iskustva u vođenju proračunskog računovodstva, te poznavanje Zakona o javnoj nabavi.
 
Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu na javni natječaj. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri (testiranje, intervju), smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
                                                                                              Ravnatelj
                                                                                        Doc. dr. sc. Ante Nazor


 
Objava, 18.12.2013.