Natječaj za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog profesora i radno mjesto, te jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku

RASPISUJE  NATJEČAJ

 
  1.  za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog profesora i radno mjesto izvanrednog profesora i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto izvanrednog profesora za Umjetničko područje, umjetničko polje likovna umjetnost, umjetnička grana animirani film i novi mediji
  2.  za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme na radno mjesto asistenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana glazbena pedagogija
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o  radu dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.123/03,198/03, 105/04,174/04,2/07. - OUSRH, 46/07,45/09., 63/11. i 94/13.) i Pravilnika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta-pročišćeni tekst.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju:
  • pod točkom 1.- Obrazac 2
  • pod točkom 2.- Obrazac 4
Obrasci  su objavljeni  na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Pristupnici koji se prvi put biraju u znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno zvanje obvezni su priložiti i potvrdu ovlaštenog visokog učilišta ili ustanove o završenom programu općeg pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja (osim pristupnika koji su završili nastavničke studije).

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Životopis, popis publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u (u jednom primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

Umjetnička akademija u Osijeku,
Kralja Petra Svačića b.b.,
31000 Osijek,
S naznakom ''za natječaj“
 
         DEKANICA
                                                                                           prof. dr.sc. Helena Sablić  Tomić

 
Objava, 06.09.2013.