Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Hrvatski restauratorski zavod

Hrvatski restauratorski zavod

Zagreb, Nike Grškovića 23

 
 
Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 02/97 i 119/01) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnatelj  Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
na sljedećim radnim mjestima:
 
 1.       KONZERVATOR-TEHNIČAR ARHITEKT - jedan izvršitelj (m/ž)
u Odjelu za integralni pristup graditeljskom nasljeđu, mjesto rada Zagreb − rad na određeno vrijeme zamjena privremeno nenazočne radnice uz uvjet probnog rada od 1 mjeseca

       2.         SURADNIK KONZERVATORA-DOKUMENTARISTA - jedan izvršitelj (m/ž)
u Restauratorskom odjelu Split, mjesto rada Split − rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno nenazočne radnice uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca

       3.         KONZERVATOR ARHEOLOG - jedan izvršitelj (m/ž)
u Odjelu za kopnenu arheologiju, sjedište Zagreb, mjesto rada Zagreb – rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno nenazočne radnice uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca
 

UVJETI:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.:
 • SSS arhitektonski tehničar, stručno zvanje konzervatora tehničara arhitekta, položen stručni ispit sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  46/07 i 45/09), društveno-humanističkog smjera, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije
Za radno mjesto pod rednim brojem 3.:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  46/07 i 45/09) diplomirani arheolog, stručno zvanje konzervatora arheolaga, znanje jednog stranog svjetskog jezika, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, vozačka dozvola „B“ kategorije
 
OSTALI UVJETI:
 • Za radna mjesta pod rednim brojem 1. – 3.: izgrađen osjećaj odgovornosti, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom
 
PREDNOSTI:
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 1.: dosadašnje iskustvo na izradi konzervatorsko-tehničke dokumentaciji za nepokretna kulturna dobra, dosadašnje iskustvo na izradi nacrta postojećeg stanja i razradi tehničke dokumentacije u Auto CAD-u za nepokretna kulturna dobra.
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 2.: iskustvo u obradi i pohrani pisane, grafičke i fotografske dokumentacijske građe, poznavanje metodologije konzervatorsko-restauratorske struke i povijesno-umjetničkih istraživanja vezanih uz zaštitu spomenika kulture
 
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 3.: ovjereno iskustvo o samostalnom vođenju arheoloških istraživanja srednjovjekovnih nalazišta, ovjereni elaborati proizašli iz vođenja arheoloških nalazišta, ovjerene povijesne studije (kao dio elaborata ili glavnog projekta), priprema dokumentacije za EU fondove, fotografiranje stanja terena prije, tijekom i nakon dovršetka arheoloških istraživanja, izvrsno poznavanje MS Office, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator ili srodnih programa, engleski i talijanski jezik u govoru i pismu, pasivno poznavanje latinskog jezika, crtanje arheoloških nalaza
 
Opis poslova:
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 1.: pomaže u izradi arhitektonske i građevinske dokumentacije višem konzervatoru arhitektu odnosno konzervatoru savjetniku arhitektu te višem konzervatoru građevinaru odnosno konzervatoru savjetniku građevinaru, na temelju idejnih rješenja i smjernica razrađuje tehničko-konzervatorsku dokumentaciju, pomaže u mjerenju arhitektonskih i građevinskih detalja, izrađuje dokaznicu mjera, sudjeluje u sastavljanju elaborate, obavlja pomoćne dokumentacijske poslove  (plotanje nacrta, plotanje plakata, formatiranje nacrta, priprema za uvezivanje projekata u registratore, kopiranje dokumenata, arhiviranje nacrta u planoteku i sl.).
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 2.: uz suradnju i nadzor višeg konzervatora dokumentarista ili konzervatora savjetnika dokumentarista obavlja konzervatorska istraživanja što podrazumijeva: prikupljanje i obradu bibliografije određenog spomenika, izradu ili dopunu povijesnih,
povijesno-umjetničkih i arhivskih istraživanja, vođenje konzervatorskih istraživanja na spomeniku, upućivanje materijala na analizu, određivanje stilske pripadnosti, utvrđivanje faza i slojevitosti, valorizaciju i suradnju na izradi prijedloga zahvata te sudjelovanje u praćenju samih radova, uz suradnju i nadzor višeg konzervatora dokumentarista ili konzervatora savjetnika dokumentarista   izrađuje, obrađuje i pohranjuje pisanu, grafičku i fotografsku dokumentacijsku građu te unosi obrađene podatke u standardne evidencije (baze podataka, kartice, popisi dokumenata i dr.) koji rad obuhvaća: izradu dosjea objekta, izradu fototečnih kartica i vođenje fototeke, izradu radnih fotografija tijekom rada na spomeniku, vođenje zbirke elaborata, proučavanje, razradu i primjenu informacijsko-dokumentacijskih sustava Zavoda (BREUH), evidenciju stanja na terenu, priprema i daje na uvid i korištenje dokumentaciju djelatnicima Zavoda, te uz odobrenje i vanjskim korisnicima, radi na unapređivanju teorije i metodologije konzervatorsko-restauratorske struke obrađivanjem tema vezanih uz zaštitu spomenika, sudjelovanjem u izradama mišljenja o stanju spomenika i prethodnim zahvatima
 •  Za radno mjesto pod rednim brojem 3.: sudjelovanje i samostalno vođenje arheoloških istraživanja, izrađivanje terenske i arheološke dokumentacije, samostalno obavljanje arheoloških nadzora, izrađivanje ponudbene dokumentacije za arheološka istraživanja, sudjelovanje u izradi konzervatorskih studija, samostalno pisanje povijesnih studija, obrada postojeće građe i publikacije, obavljanje dužnosti pripravničkog mentora, voditelja radova i konzervatorskog mentora i drugo u okvirima radnog mjesta
 
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti:
Za radna mjesta pod rednim brojem 1. – 3.:
 • životopis
 • domovnicu ili presliku
 • diplomu ili presliku
 • presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu
 
Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 1.:
 • presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispit sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji
Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 2.:
 • presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje konzervator arheolog
 
 
 
Ravnopravno se mogu natjecati kandidati ženskog i muškog spola.

Prijave na natječaj s potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i Zavodu za zapošljavanje. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.


Prijave se podnose poštom na adresu:
 
Hrvatski restauratorski zavod
Nike Grškovića 23, p.p. 23
10 002 Zagreb
 
s naznakom „Za natječaj“ i naznakom radnog mjesta za koje se kandidat natječe.
 
 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
 
 
 
Hrvatski restauratorski zavod 
Objava, 29.05.2013.