Natječaj za radna mjesta: restaurator/restauratorica, dokumentarist/dokumentaristica, kustos/kustosica

Na temelju čl. 21. Statuta Arheološkog muzeja Narona, čl. 2. točke 7. i točke 13. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN br. 97/10),  čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12) te suglasnosti Ministarstva kulture RH (Klasa 612-05/13-01/0085; Ur. broj: 532-06-02-02/5-13-02 od 07. svibnja 2013. godine i Klasa: 112-01/13-01/0204; Ur. broj: 532-06-02-01/2-13-07 od 03. lipnja 2013.godine) ravnatelj muzeja raspisuje
 
NATJEČAJ

za radna mjesta: 

1. Restaurator/-ica – 1 izvršitelj/-ica na neodređeno, puno radno vrijeme
 
Uvjeti:

• završen diplomski sveučilišni studij ili integralni diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij konzervacije-restauracije ili viska stručna sprema – smjer resturacija-konzervacija sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
• položen stručni ispit za restauratora (na natječaj se mogu javiti i kandidati bez položenog stručnog ispita uz uvjet polaganja po stjecanju uvjeta za pristup stručnom ispitu)
• radno iskustvo od najmanje godine dana
 
 
2. Dokumentarist/-ica – 1 izvršitelj/-ica na neodređeno, puno radno vrijeme
 
Uvjeti:

• završen diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene struke ili viska stručna sprema tehničkog ili društvenog smjera sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
• položen stručni ispit za dokumentarista (na natječaj se mogu javiti i kandidati bez položenog stručnog ispita uz uvjet polaganja po stjecanju uvjeta za pristup stručnom ispitu)
• radno iskustvo od najmanje godine dana
 
 
3. Kustos/-ica – 1 izvršitelj/-ica na određeno (rok do godine dana), puno radno vrijeme
 
Uvjeti:

• diplomski sveučilišni studij arheologije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arheologije ili specijalistički diplomski stručni studij arheologije ili visoka stručna sprema – smjer arheologija sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07.),
• položen stručni ispit za zvanje kustos
• radno iskustvo od najmanje godine dana
• poznavanje dva svjetska jezika.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
• redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava,
• podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa.
 
Uz pismenu prijavu na natječaj za sva navedena radna mjesta kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-  kratak životopis
-  preslik domovnice
-  preslik diplome
-  preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu
-  uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-  uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)
-  dokaz o poznavanju stranih jezika za radno mjesto 3.
 
Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti originalne dokumente.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja, s naznakom „ZA NATJEČAJ“ na adresu: Arheološki muzej Narona, Naronski trg 6, 20352 Vid.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.
 
Objava: 08.07.2013.

(tekst natječaja u pdf-u