Natječaj za radno mjesto: voditelj/ica obračuna primanja i evidencije imovine, viši/a stručni/a referent/ica

HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV
Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: 385 (1) 48 01 999, fax: 385 (1) 48 29 000
www: http://www.arhiv.hr, e-mail: hda@arhiv.hr

 
 
 
Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskoga državnoga arhiva te članaka 19.-23. Pravilnika o radu Hrvatskoga državnoga arhiva, članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 141/12), te suglasnosti Ministarstva kulture od 7. svibnja 2013. (klasa: 612-06/13-01/0007, urbroj: 532-06-02-02/5-13-03), donosim sljedeću
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
 
za prijem zaposlenika:
 
 
 1. VODITELJ/ICA OBRAČUNA PRIMANJA I EVIDENCIJE IMOVINE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 
Uvjeti:
 • stručni/a prvostupnik/prvostupnica ekonomije, odnosno VŠS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • 1 godina radnog iskustva
 • osposobljenost za rad na računalu
 • znanje jednog svjetskog jezika (engleski, njemački, španjolski)
 • probni rad 3 mjeseca
 
Posebni uvjeti:
 • znanje vođenja proračunskog knjigovodstva i skladišnog poslovanja u MS Dynamics NAV (Navision)
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se obvezno testiranje, i to:
 • teorijsko testiranje znanja vođenja proračunskog knjigovodstva i skladišnog poslovanja
 • praktično testiranje vođenja proračunskog knjigovodstva u MS Dynamics NAV (Navision)
 • testiranje znanja svjetskog jezika iz područja struke
 
 
2.   VIŠI/A STRUČNI/A REFERENT/ICA ZA UREDSKE I KADROVSKE POSLOVE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
            Uvjeti:
 • VŠS, sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica iz područja društvenih znanosti
 • osposobljenost za rad na računalu
 • znanje engleskog jezika
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na istovrsnim i srodnim poslovima
 • probni rad 3 mjeseca
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se obvezno testiranje, i to:
-        provjera znanja iz područja radnog zakonodavstva u javnim službama (teorijski i praktično), poslovnog dopisivanja, unosa podataka u Registar zaposlenika, poznavanje klasifikacijskog sustava uredskog poslovanja (teorijski) i praktično poznavanje rada u sustavu za upravljanje dokumentacijom na višeslojnoj Oracle UCM platformi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo.
Uz pisanu prijavu na oglas potrebno je priložiti životopis, pisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije se su prijave potpune i pravovremene, pristupit će obveznom pisanom testiranju.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, s naznakom „za natječaj“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
           
                                                                                              HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV
 
                                                                                              Ravnateljica:
                                                                                                          Vlatka Lemić 
Objava, 19.06.2013.