Natječaj za višeg restauratora na neodređeno vrijeme

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split , Stjepana Gunjače b.b, 21000 Split, na temelju čl. 24. st. 1. toč. 13. Statuta Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split  (11/2011), čl. 4. st. 1. i čl. 136. st. 1. Pravilnika o radu (9/2012) i čl. 25. st. 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 141/12), o b j a v l j u j e
 

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

 
 

1. VIŠI RESTAURATOR, područje rada: restauracija metala jedan (1) izvršitelj/ica
 
Vrsta radnog odnosa:
Rad na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, probni rad šest (6) mjeseci. Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
 
Uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij konzervacije-restauracije ili visoka stručna sprema, smjer konzervacija-restauracija prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
- stečeno zvanje višeg restauratora;  
- najmanje pet godina radnog iskustva;
- poznavanje rada na računalu;
 
Prilozi uz prijavu:  
Životopis s popisom značajnijih restauracija koje je kandidat obavio; preslik diplome; preslik rješenja o stjecanju zvanja višeg restauratora; potvrdu o radnom stažu; uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna.
 
Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Rokovi: Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.  
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u istom roku od 45 dana od isteka natječaja.  
 
Adresa: Prijave se podnose Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Stjepana Gunjače b.b, 21000 Split.  


 
                       
 
                                                                               MUZEJ HRVATSKIH
                                                                               ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA – SPLIT 
 
Objava, 31.07.2013.