Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta - Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO


Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 29/2024), Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 35/22), članaka 8., 9., 10. i 16. Pravilnika o radu Ansambla Lado urbroj: 803 od 2. svibnja 2024. godine, članka 20. Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado (pročišćeni tekst) urbroj: 309 od 22. veljače 2024. godine i Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija klasa: 112-01/24-01/0034, urbroj: 532-02-01/1-24-04 od 29. svibnja 2024. godine Ansambl Lado raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:


 

1. Voditelj odjela općih poslova - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti za radno mjesto:
- završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvene, humanističke ili druge odgovarajuće struke,
- najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- certifikat iz područja javne nabave ili polaganje ispita za dobivanje certifikata u roku 3 mjeseca od zasnivanja radnog odnosa,
- stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu II. stupnja ili polaganje ispita u roku 3 mjeseca od zasnivanja radnog odnosa,
- da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i
- informatička pismenost.
 
2. Scenski radnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti za radno mjesto:
- srednješkolsko obrazovanje,
- zdravstvena sposobnost sukladno posebnim propisima,
- da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak,
- informatička pismenost,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i
- vozačka dozvola B kategorije.
 
3. Majstor fundusa i radionice nošnji - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti za radno mjesto:
- osnovno obrazovanje ili strukovno i umjetničko osposobljavanje,
- najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima krojenja i šivanja,
- poznavanje narodnih nošnji,
- zdravstvena sposobnost sukladno posebnim propisima,
- da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak,
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i
- informatička pismenost.
 
Pisana prijava na natječaj obavezno treba sadržavati osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresu elektroničke pošte te naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).
 
Uz pisanu prijavu za radno mjesto pod točkom 1. kandidati/kinje su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu, druga odgovarajuća javna isprava ili potvrda iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo od 2 godine na istim ili sličnim poslovima),
- certifikat iz područja javne nabave (ako ga kandidat ima stečenog),
- potvrdu o položenom stručnom ispitu za stručnjaka zaštite na radu II. stupnja (ako ga kandidat ima položenog),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (svjedodžba, indeks sa završenim kolegijem engleskog jezika, diploma odnosno druga isprava o završenom studiju engleskog jezika, uvjerenje odnosno potvrda ili druga isprava škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju engleskog jezika o završenom stranom jeziku) i
- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica).
 
Uz pisanu prijavu za radno mjesto pod točkom 2. kandidati/kinje su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (svjedodžba, indeks sa završenim kolegijem engleskog jezika, diploma odnosno druga isprava o završenom studiju engleskog jezika, uvjerenje odnosno potvrda ili druga isprava škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju engleskog jezika o završenom stranom jeziku),
- vozačka dozvola B kategorije i
- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica).
 
Uz pisanu prijavu za radno mjesto pod točkom 3. kandidati/kinje su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- dokaz o najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima krojenja i šivanja (elektronički zapis ili potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu, druga odgovarajuća javna isprava ili potvrda iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo od 3 godine radnog iskustva na poslovima krojenja i šivanja),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (svjedodžba, indeks sa završenim kolegijem engleskog jezika, diploma odnosno druga isprava o završenom studiju engleskog jezika, uvjerenje odnosno potvrda ili druga isprava škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju engleskog jezika o završenom stranom jeziku) i
- dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica).
 
Kandidati dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostavljaju u obliku neovjerenih preslika, a Ansambl Lado može naknadno tražiti dostavu originala na uvid.
 
Potpunom i pravovremenom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i dokumentaciju te je dostavljena na propisani način neposredno ili preporučeno poštom s naznakom naziva radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje.
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu, ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu priložiti svu dokumentaciju propisanu posebnim propisima, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Opisi poslova radnih mjesta 1. - 3. dostupni su na linku:
https://www.lado.hr/site/assets/files/1046/sistematizacija_radnih_mjesta-02_05_24.pdf
 
Ansambl Lado će u skladu s važećim propisima prikupljati i obrađivati osobne podatke u svrhu odabira kandidata te obavijest o rezultatima natječaja dostaviti svim kandidatima. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak obrade svojih osobnih podataka. 
 
Ansambl Lado može izbor kandidata u postupku natječaja obaviti na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu, koji se utvrđuju putem testiranja i razgovora (intervjua). Ansambl Lado može provesti i psihološko testiranje u kojem će slučaju pri izboru kandidata uzeti u obzir i psihološku procjenu kandidata. U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da odustaju od prijave na natječaj.
 
Ovaj natječaj objavit će se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, mrežnoj stranici Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ansambla Lado.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado
s naznakom naziva radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje
Trg Republike Hrvatske 6a
10000 Zagreb
 
Za prijavu na natječaj koja je upućena kao preporučena pošiljka, dan koji je predana pošti smatra se danom predaje Ansamblu Lado.
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja, osobito mjesto i vrijeme provjere znanja, sposobnosti i vještina, rezultata u dosadašnjem radu te psihološke procjene kandidata objavit će se isključivo na mrežnoj stranici https://www.lado.hr/natjecaji/ najmanje tri dana prije njihova održavanja.
 
Svi kandidati bit će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.
 
Kandidati izabrani za radna mjesta pod točkom 2. i 3. pozvat će se radi obavljanja prethodnog liječničkog pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti. Neodazivanje na poziv smatra se povlačenjem prijave na natječaj.
 
 
                                                                                                             
Ravnateljica:    
Ileana Jurin Bakotić
Objava: 21.6.2024.