Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - Državni arhiv u Splitu

Temeljem izdane suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija (KLASA: 112-01/24-01/0096, URBROJ: 532-02-01/1-24-02 od 22. svibnja 2024. godine), članka 10. Statuta Državnog arhiva u Splitu, a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Splitu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Splitu, ravnateljica Arhiva raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijem zaposlenika (m/ž):
 
1. Konzervator-restaurator - 1 izvršitelj/ica u Odjelu za restauraciju, konzervaciju i zaštitu gradiva, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti za radno mjesto:
  • Završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno s njim izjednačen studij-društvenog, humanističkog, prirodno-znanstvenog ili tehnološkog smjera (kemija, biokemija, biologija) ili umjetničkog smjera, odnosno studij kojim je stečena VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07. i 45/09)
  • položen stručni ispit, tj. stečeno stručno zvanje: konzervator-restaurator ili obaveza polaganja ispita u zakonski predviđenom roku, prednost: magistar/a konzervacijerestauracije (mag.art.); uža specijalnost za arhivsko i knjižno gradivo i umjetnine na papiru)
  • temeljna informatička osposobljenost i vještine;
  • znanje jednog stranog jezika;
  • probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
 
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti podatke podnositelja prijave za kontakt (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, adresa e-pošte) i točan naziv radnog mjesta za koje se prijava podnosi.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili presliku, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
1. životopis
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma, svjedodžba);
3. uvjerenje o državljanstvu;
4. uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), u izvorniku;
5. dokaz o znanju stranog jezika (svjedodžbu srednje škole ili potvrdu škole stranih jezika);
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako je ispit položen);
7. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana).
 
Potpunom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu.
 
Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati osobe oba spola.
 
Ako se na radno mjesto prijavi kandidat koji ne ispunjava uvjet o položenom stručnom ispitu, može biti primljen i takav kandidat uz uvjet da naknadno, u zakonski predviđenom roku, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa, položi stručni ispit za zvanje za koje se natječe.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju sukladno posebnim propisima:

1. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) u trenutku podnošenja prijave kandidat koji ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

2. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19) kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju,

3. Za ostvarivanje prava sukladno Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) u trenutku podnošenja prijave kandidat koji ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju,

4. Za ostvarivanje prava sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u trenutku podnošenja prijave kandidat koji ispunjava uvjete je dužan, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj da će Državni arhiv u Splitu prikupljati i obrađivati osobne podatke navedene u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u tu svrhu dostaviti obavijest o rezultatima javnog natječaja s podacima o imenu i prezimenu te stručnoj spremi izabranog kandidata. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, a o čemu će mu Državni arhiv u Splitu izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladu s važećim propisima (Općom uredbom o zaštiti podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN (42/18)).
 
Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će obveznom testiranju.
 
O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja, kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Državnog arhiva u Splitu www.das.hr, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
 
Za kandidata koji se ne odazove, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija RH i Državnog arhiva u Splitu.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Splitu, osobno ili poštom, na adresu: Državni arhiv u Splitu, Ulica glagoljaša 18, 21000 Split, s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto - konzervator-restaurator“.

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici Državnog arhiva u Splitu.

Državni arhiv u Splitu
Ravnateljica:
Bruna Horović Vuković, prof.
Objava: 18.6.2024.