Natječaji za radna mjesta u Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

U Osijeku, 26. ožujka 2013. godine
 
                                                                                                        
    REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku

RASPISUJE  NATJEČAJ

za izbor
 1. za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora i radno mjesto redovitog profesora i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto redovitog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana kompozicija
 2. za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog profesora i radno mjesto izvanrednog profesora i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetnička grana kiparstvo
 3. za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetnička grana slikarstvo
 4. za ponovni izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača i radno mjesto višeg predavača i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje Humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana muzikologija i etnomuzikologija
 5. za izbor jednog suradnika u  suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme na radno mjesto asistenta za Umjetničko područje, umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana lutkarstvo
 6. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme na radno mjesto asistenta za Umjetničko područje, umjetničko polje likovne umjetnosti, umjetnička grana grafika
 
                                                                                         
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o  radu dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''N.N.'' broj 123/03,198/03, 105/04,174/04,2/07. - OUSRH, 46/07,45/09. i 63/11.) i Pravilnika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta-pročišćeni tekst.
Pristupnici pod točkom 5. i 6. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 1. Istaknuti uspjeh u studiju-uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije na razini Sveučilišta, te prosjek pristupnika iznad 4.0;
 2. Proveden jedan semestar na prestižnom sveučilištu u inozemstvu i/ili dobivene inozemne stipendije (stručna praksa i sl.);
 3. Dobivene nagrade i priznanja za znanstveni rad studenta (dekanova nagrada, rektorova nagrada i sl.);
 4. Diplomski studij završen unutar predviđenog (nominalnog) roka trajanja studija;
 5. Aktivan nacionalni (HRZZ, UKF) ili međunarodni (FP7, NIH, HERA,…) kompetitivni projekt kojega je predviđeni mentor voditelj ili je na njemu suradnik-voditelj komponente projekta;
 6. Jasno predviđen plan znanstvenog rada asistenta na predmetnom projektu pod mentorstvom predviđenog mentora koji obuhvaća temu i rad tijekom doktorskog studija;
 7. Preporuka mentora te barem jednog (dodatnog) nastavnika na diplomskom studiju.
Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju: Pod točkom 1, 2 i 3 Obrazac 2,  pod točkom 4 Obrazac 3, pod točkom 5 i 6  Obrazac 4. Obrasci  su objavljeni  na Internet stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu. Pristupnici koji se prvi put biraju u umjetničko-nastavno zvanje docenta obvezni su priložiti i potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene liječničke ordinacije medicine rada.
 
Pristupnici koji se prvi put biraju u znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno zvanje obvezni su priložiti i potvrdu ovlaštenog visokog učilišta ili ustanove o završenom programu općeg pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja (osim pristupnika koji su završili nastavničke studije).
Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Životopis, popis publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti na CD-u.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavlja se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja Tajništvu Umjetnička akademije u Osijeku, Kralja Petra Svačića b.b., 31000 Osijek s naznakom ''za natječaj''.
                                                                                                        
                                                                                                                  DEKANICA
 
 
                                                                                             prof.dr.sc. Helena Sablić  Tomić 
  

Objava, 03.04.2013.