Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima - Dvor Trakošćan

Na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija, Klasa: 112-01/24-01/0041, Urbroj: 532-02-01/1-24-02 od 6. veljače 2024. godine, prethodne suglasnosti Ministarstva kulture i medija, Klasa: 112-01/24-01/0041, Urbroj: 532-02-01/1-24-04 od 15. veljače 2024. godine  i  članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama Dvor Trakošćan objavljuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:
 
 1. Muzejski tehničar
 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme - probni rad u trajanju od 2 mjeseca
 • puno radno vrijeme
 • uvjeti:
  • završeno srednje obrazovanje - gimnazija ili škola tehničkog smjera
  • stečeno stručno muzejsko zvanje muzejski tehničar prema Pravilniku o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
  • položen stručni ispit za muzejskog tehničara, a ukoliko nema položen ispit, dužan ga je položiti u roku od 15 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa,
  • poznavanje jednog stranog svjetskog jezika,
  • poznavanje rada na računalu.
  • vozačka dozvola B kategorije,

Za radno mjesto Muzejski tehničar kandidati su obvezni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti i:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za zvanje muzejskog tehničara (preslika uvjerenja) - ako je primjenjivo
 • dokaz o poznavanju jednog stranog svjetskog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta ili preslika dopunske isprave o studiju, izjava i sl.)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja odgovarajuće škole, ili preslika svjedodžbe srednje škole, ili preslika indeksa fakulteta ili preslika dopunske isprave o studiju ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)
 • podatke o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • presliku vozačke dozvole
 
 1. Manipulant
 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme - probni rad u trajanju od 1 mjeseca
 • puno radno vrijeme
 • uvjeti:
  • niža stručna sprema,
  • dozvola za rukovanje motornom pilom, motornim trimerom i traktorom
  • dozvola za rad na visini
  • ukoliko ne posjeduje tražene dozvole, dužan ih je ishoditi u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa
  • vozačka dozvola B kategorije
Za radno mjesto Manipulant kandidati su obvezni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti i:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • preslike dozvola za rukovanje motornom pilom, motornim trimerom i traktorom, te dozvola za rad na visini (ako je primjenjivo)
 • podatke o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • presliku vozačke dozvole
Prije zasnivanja radnog odnosa odabrani kandidat obvezan je odazvati se prethodnom liječničkom pregledu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova manipulanta.
 
  

3. Informatičar
 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme - probni rad u trajanju od 6 mjeseci
 • puno radno vrijeme
 • uvjeti:
  • završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij - informatičkog, elektrotehničkog ili matematičkog smjera,
  • znanje rada i administracije Windows radne okoline,
  • poznavanje lokalnih računarskih mreža,
  • poznavanje struktura baza podataka i programskih rješenja,
  • 1 godina radnog iskustva,
  • znanje najmanje jednog stranog svjetskog jezika.
  • vozačka dozvola B kategorije,
Za radno mjesto Informatičar kandidati su obvezni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti i:
 
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o znanju rada i administracije Windows radne okoline (vlastoručno potpisana izjava ili drugi odgovarajući dokaz)
 • dokaz o poznavanju lokalnih računarskih mreže (vlastoručno potpisana izjava ili drugi odgovarajući dokaz)
 • dokaz o poznavanju struktura baza podataka i programskih rješenja (vlastoručno potpisana izjava ili drugi odgovarajući dokaz)
 • podatke o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od 1 godine (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje, izjava ili drugi dokaz iz kojega je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kandidatkinja radio/la)
 • dokaz o znanju najmanje jednog stranog svjetskog jezika (preslika odgovarajuće potvrde,  uvjerenja škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta ili preslika dopunske isprave o studiju, izjava i sl.)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • presliku vozačke dozvole
 

4. Stručni savjetnik za pravne poslove          
 • 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme - probni rad u trajanju od 3 mjeseca
 • puno radno vrijeme
 • uvjeti:

Za radno mjesto Stručni savjetnik za pravne poslove kandidati su obvezni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dostaviti i:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • podatke o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od 1 godine (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje, izjava ili drugi dokaz iz kojega je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kandidatkinja radio/la)
 • presliku certifikata za poslove provođenja postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o poznavanju jednog stranog svjetskog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta ili preslika dopunske isprave o studiju, izjava i sl.)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja odgovarajuće škole, ili preslika svjedodžbe srednje škole, ili preslika indeksa fakulteta ili preslika dopunske isprave o studiju ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog javnog natječaja)
 • presliku vozačke dozvole
 

Planirani početak rada za sva radna mjesta: srpanj 2024.  
Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve tražene priloge u natječaju. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

Prijave, zajedno s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, dostavljaju se na adresu:
          Dvor Trakošćan
          Trakošćan 4
          42250 Lepoglava
          s naznakom   „JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO_________________“
 
najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 

Dvor Trakošćan zadržava pravo da, ukoliko ocijeni da je potrebno, provede postupak selekcije kandidata putem razgovora (intervjua) i/ili provjere radnih sposobnosti.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem bit će pozvani na razgovor i/ili provjeru radnih sposobnosti.
O vremenu održavanja razgovora / provjere radnih sposobnosti kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa ili telefonski.
Ako kandidat ne pristupi razgovoru / provjeri radnih sposobnosti, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom. 
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19 i 84/21), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf   
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Dokumentaciju je potrebno dostaviti u neovjerenoj preslici, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac može od izabranog kandidata tražiti dostavu ovjerenih preslika. Dostavljena dokumentacije se ne vraća.
 
Osobni podaci kandidata dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN 42/18).
 
Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Dvora Trakošćan u svrhu odabira kandidata, kao i da se ime i prezime odabranog kandidata objavi na internetskim stranicama Dvora Trakošćan.
 
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora.
 


 
Ravnateljica:
                                                                                                                  dr.sc. Goranka Horjan
 
 
 
 Objava, 5.6.2024.