Javni natječaj za prijam u radni odnos u UJ Dvor Veliki Tabor, Desinić

Na temelju članka 24. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, Ur.broj: 01-120/99 od 13.04.1999. i čl. 11. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada, Ur.broj: 01-117/10 od 04.03.2010, a u skladu s čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) raspisuje se
 
 JAVNI NATJEČAJ

 
I. za prijam u  radni odnos u UJ Dvor Veliki Tabor, Desinić

1. preparator/ica za keramiku – 1 izvršitelj/ica, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS likovnog, društvenog ili tehnološko-kemijskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen stručni ispit za preparatora/icu.  Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (zamjena bolovanje, 4 mjeseca).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 149/09, 61/11 i 73/13), uvjete iz Zakona o muzejima (NN 142/98, 65/09) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• presliku svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi
• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
• presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (presliku radne knjižice ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne godine,
• životopis.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Prijave s privitcima dostavljaju se Muzejima Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64, u roku od 8 dana od objave natječaja, s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijam u radni odnos u MHZ«.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.


 
Ravnateljica:
Goranka Horjan
 
Objava, 02.12.2013.