Natječaj za izbor i imenovanje glavnog - Dubrovački simfonijski orkestar

UPRAVNO VIJEĆE DUBROVAČKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA
raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje
 
 
GLAVNOG DIRIGENTA, jedan izvršitelj/ica, na vrijeme od četiri godine
 
 
UVJETI:
  • završena glazbena akademija
  • najmanje pet godina rada kao dirigent
  • da je kao dirigent nastupao/la s istaknutim domaćim i inozemnim glazbenim tijelima.
 
Uz pisanu prijavu (u kojoj se navode osobni podaci podnositelja – ime, oib, adresa, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) kandidati su dužni priložiti:
  • potvrdu o državljanstvu / domovnicu u izvorniku ili ovjerenom presliku /
  • diplomu o završenom obrazovanju / u izvorniku ili ovjerenom presliku /
  • radnu knjižnicu / u ovjerenom presliku /
  • životopis
  • program umjetničkog rada za četverogodišnje razdoblje.
 
Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se isključivo poštom - preporučenom pošiljkom na adresu: DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR, 20 000 Dubrovnik, Svetoga Dominika 9, s naznakom „Prijava na natječaj – glavni dirigent“.
 
Prijave se podnose u roku petnaest dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i dnevnom tisku.
 
Prijave podnesene bez dokaza o ispunjavanju uvjeta, nepotpune prijave, kao i prijave podnesene nakon naznačenog roka, neće se uzimati u razmatranje. O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
Dubrovački simfonijski orkestar zadržava pravo ne izabrati niti jednog od prijavljenih kandidata.
 
 
Upravno vijeće
Dubrovačkog simfonijskog orkestra




 
Objava, 15.04.2013.