Natječaj za prijam u radni odnos u UJ Dvor Veliki Tabor

Muzeji Hrvatskog zagorja
Gornja Stubica
 
 
 

Muzeji Hrvatskog zagorja; Gornja Stubica raspisujuJAVNI NATJEČAJ
I. za prijam u  radni odnos u UJ Dvor Veliki Tabor, Desinić

 


1. vodič-prodavač – 1 izvršitelj, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS upravne ili opće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u i poznavanje jednog svjetskog jezika. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (sezonski poslovi).
II. za prijam u  radni odnos u UJ Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina

1. vodič – 3 izvršitelja, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS upravne ili opće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u i poznavanje jednog svjetskog jezika. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (sezonski poslovi).

2. prodavač – 3 izvršitelja, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS trgovačke, tehničke ili opće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u i poznavanje jednog svjetskog jezika. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (sezonski poslovi).
III. za prijam u  radni odnos u UJ Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica

1. vodič-prodavač – 1 izvršitelj, sa sljedećim stručnim uvjetima: SSS upravne ili opće struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u i poznavanje jednog svjetskog jezika. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (sezonski poslovi).
IV. za prijam u  radni odnos u UJ Muzej „Staro selo“, Kumrovec

1. dokumentarist/dokumentaristica – 1 izvršitelj/ca, sa sljedećim stručnim uvjetima: magistar, odnosno stručni specijalist humanističkog, društvenog, umjetničkog ili prirodoslovnog usmjerenja, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na PC-u i položen stručni ispit. Stručni uvjet magistra/magistrice, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, utvrđen za radno mjesto ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme (sezonski poslovi).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit.
 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN br. 149/09.), uvjete iz Zakona o muzejima (NN 142/98, 65/09) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.

Kandidati su u prijavi dužni navesti naziv radnog mjesta i redni broj za koje podnose prijavu.

Kandidati koji se natječu na više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti posebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o stručnoj spremi:
– presliku diplome (za radna mjesta pod rednim brojem IV.)
– presliku svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi (za radna mjesta pod rednim brojem I., II. I III.)
• uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci),
• presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (presliku radne knjižice ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne godine
• životopis.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Prijave s privitcima dostavljaju se Muzejima Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijam u radni odnos u MHZ«.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 

Muzeji Hrvatskog zagorja
Ravnateljica: Goranka Horjan