Natječaj za radno mjesto: arhivist/arhivistica

Na temelju  odluke Stručnog vijeća Državnog arhiva u Osijeku od  06. prosinca 2013., a  sukladno  člancima  14.-19. važećeg  Pravilnika o radu,
Državni  arhiv u Osijeku raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

 
za prijem zaposlenika  na radno mjesto

arhivist / arhivistica – 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust

Uvjeti:
  • magistar/magistra povijesti, prava, ekonomije ili informatologije, stručni specijalist/specijalistica,  odnosno VSS navedene struke, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03-139/13)
  • 1 godina radnog iskustva u arhivskoj struci
  • osposobljenost za rad na računalu
  • znanje engleskog ili njemačkog jezika
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima,  o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, pisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  te uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju  traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:  Državni  arhiv u Osijeku, 31000 Osijek, Kamila Firingera 1, s naznakom „Za natječaj“ .

Nepotpune i ne pravovremene  prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku
                                                                                                          

    Državni arhiv u Osijeku
                                                              
Ravnatelj:
                                               dr. sc. Siniša Bjedov
 
Objava, 11.12.2013.