Natječaj za radna mjesta nastavnika i suradnika u Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku

RASPISUJE  NATJEČAJ

 
  1. za izbor dva nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača i radno mjesto višeg predavača i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg predavača za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe-sviranje klavir
  2. za izbor dva suradnika u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta i sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za radno mjesto asistenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana glazbena pedagogija
 
 
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o  radu dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.123/03,198/03, 105/04,174/04,2/07. - OUSRH, 46/07,45/09., 63/11. i 94/13.) i Pravilnika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta-pročišćeni tekst.
Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju:
  • pod točkom 1. - Obrazac 3
  • pod točkom 2. - Obrazac 4
Obrasci  su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.
Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim popisa radova i publikacija (u jednom primjerku). Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u (u jednom primjerku).
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom ''Za natječaj“      
 
 
        

   DEKANICA

 
                                                                                           prof. dr.sc. Helena Sablić  Tomić

 
Objava, 06.12.2013.