Natječaj za radno mjesto: arhivist/arhivistica

Vukovar, 11. rujan, 2013.


Na temelju članka 36. i 37.. Statuta Državnog arhiva u Vukovaru, te odredbi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Državnog arhiva u Vukovaru, Državni arhiv u Vukovaru raspisuje;
JAVNI NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto:

1. arhivist/arhivistica– 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme – zamjena za roditeljski dopust.


Uvjeti:

– magistar/magistra informatologije, magistar/magistra iz polja prava, magistar/magistra iz područja humanističkih znanosti, stručni specijalist/specijalistica iz polja informacijskih i komunikacisjkih znanosti, odnosno VSS navedene struke sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 – položen stručni ispit iz arhivske struke za zvanje arhivist, iznimno, ako se ne javi  kandidat sa položenim stručnim ispitom, može se primiti osoba koja udovoljava ostale uvjete iz natječaja
– osposobljenost za rad na računalu
– znanje jednog stranog jezika

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, pisane dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Državni arhiv u Vukovaru, Županijska 5, 32000 Vukovar, s naznakom »Za natječaj«.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                       
                                                                                                    
                                                                                                    Državni arhiv u Vukovaru

 

Objava, 13.09.2013.