Natječaj za izbor ravnatelja Državnog arhiva u Virovitici

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) članaka 54. i 55. te čl. 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09) i čl. 24. i 25. Statuta Državnog arhiva u Virovitici, Državni arhiv u Virovitici raspisuje

NATJEČAJ
za izbor ravnatelja Državnog arhiva u Virovitici – m/ž.


 
Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07);
– položen stručni ispit iz arhivske struke;
– objavljeni vrijedni stručni ili znanstveni radovi;
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Iznimno se za ravnatelja arhiva može imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od imenovanja.

Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:
– dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi (diplomu u izvorniku ili ovjerenom presliku),
– uvjerenje o položenome stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjereni preslik)
– domovnica (izvornik ili ovjereni preslik)
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik)
– životopis.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Virovitici na adresu: Državni arhiv u Virovitici, Trg bana Josipa Jelačića 24, 33000 Virovitica s naznakom: »Natječaj za ravnatelja«.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Virovitici


 
Objava, 07.06.2013.