Javni natječaj za prijam u javnu službu - Arheološki muzej u Splitu

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj: 56/22, 127/22, 58/23, 128/23), članka 20. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, KLASA: 612-05/21-01/01, URBROJ: 112-21-1219, a sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada sa sistematizacijom radnih mjesta u Arheološkom muzeju u Splitu, KLASA: 612-05/22-01/02-1, URBROJ: 112-22-939, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada sa sistematizacijom radnih mjesta u Arheološkom muzeju u Splitu, KLASA: 011-03-02/23-01/01, URBROJ: 2181-1-307/01-23-2, i Pravilnika o radu, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, KLASA: 112-01/24-01/0010, URBROJ: 532-02-01/1-24-04. od 16. svibnja 2024. godine, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u javnu službu na radno mjesto:
 1. KUSTOS - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom - probni rad 6 (šest) mjeseci
Mjesto rada: Split, Solin, Vis
Stručni uvjeti:
 • završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij kojim je stečena visoka stručna prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - smjer arheologija
 • položen stručni ispit za zvanje kustosa
 • znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
 • znanje jednog svjetskog jezika.
 
Kratak opis poslova:
 • obavlja i druge poslove i zadatke iz svog djelokruga rada prema nalogu i uputi ravnatelja.  
 
Kandidati za radno mjesto kustos su, uz vlastoručno potpisanu prijavu, dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja:
 • životopis
 • preslik osobne iskaznice
 • preslik domovnice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za zvanje kustosa (preslik uvjerenja)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik uvjerenja odgovarajuće škole, ili preslik svjedodžbe srednje škole, ili preslik indeksa fakulteta)
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika (preslik uvjerenja škole za strane jezike, ili preslik svjedodžbe srednje škole, ili preslik indeksa fakulteta, ili preslik dopunske isprave o studiju)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg će biti razvidna razina stručne spreme na koju je kandidat bio prijavljen u stažu osiguranja (ne stariju od mjesec dana)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca).
 
Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela te e-mail adresu).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21)) dužni su, uz prijavu na javni natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH - poveznica:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužni su, uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja RH s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj, dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) u prijavi na javni natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Konačan izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua). Kandidat koji nije pristupio razgovoru/intervjuu više se ne smatra kandidatom u postupku.
 
Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu Arheološkom muzeju u Splitu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni poziv i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te u svrhu dostave obavijesti o rezultatima javnog poziva svim kandidatima uključuje ime i prezime odabranog kandidata i struku. Kandidat može u svakom trenutku bez obrazloženja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu Arheološki muzej u Splitu izdati potvrdu. Prikupljeni osobni podaci obradit će se u skladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).
Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenta. Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose poštom ili neposredno na adresu: ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU, Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split s naznakom „Za Natječaj - kustos“.
Potpunom prijavom smatra se ona koja je vlastoručno potpisana te sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidat koji ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem službene web-stranice Arheološkog muzeja u Splitu: www.armus.hr, u odjeljku Dokumenti - Natječaji, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Arheološkog muzeja u Splitu.

 
                                                                                               Arheološki muzej u Splitu      
                                                                                              dr. sc. Ante Jurčević, ravnateljObjava, 11.6.2024.