Natječaj za radno mjesto: arhivista – pripravnika na određeno vrijeme

 Na temelju članka 25. Statuta Državnog arhiva u Bjelovaru te članka 29. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br.141/12) ravnatelj arhiva raspisuje
 

N A T J E Č A J
 
za radno mjesto
arhivista – pripravnika na određeno vrijeme
 
Uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koje je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – ekonomskog smjera
 
         Uz pismenu prijavu za natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
  • kratak životopis
  • presliku domovnice
  • presliku diplome
  • uvjerenje o nekažnjavanju
 
         Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom «ZA NATJEČAJ» na adresu: DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU, Trg Eugena Kvaternika 6. (nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati)
        
 
 
 
 
 
                                                                                                         R A V N A T E LJ          
                                                                                                          Željko Pleskalt, prof.
 
 
 
Objava, 23.07.2013.