Natječaj za radno mjesto arhivski tehničar - reprograf

Na temelju članka 18. Statuta Državnog arhiva u Zadru, a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Zadru i Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Zadru, ravnatelj Arhiva raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem zaposlenika:

 
– arhivski tehničar - reprograf – 1 izvršitelj (m/ž) – na određeno vrijeme (do povratka   
   odsutne djelatnice)
 
Uvjeti:
 
1. SSS obrtničkog ili grafičkog smjera (zanimanje fotograf)
2. jedna godina radnog iskustva u struci
3. položen stručni ispit za zvanje arhivskog tehničara-reprografa
4. osnovno poznavanje parametara, alata i postupaka u obradi digitalne slike
5. osnovno poznavanje mikrografske tehnike i postupaka
6. poznavanje rada na računalu
7. znanje jednog stranog jezika
9. osnovna informatička osposobljenost
 
Uvjet pod rednim brojem 3. može se ispuniti naknadno u zakonskom roku računajući od dana zasnivanja radnog odnosa.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili presliku (osim uvjerenja o nekažnjavanju koji se mora priložiti isključivo u izvorniku) sljedeću dokumentaciju:
 
- dokaz o stručnoj spremi
- domovnicu
- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30
  dana)
- preslik radne knjižice
- životopis
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zadru, na adresu: Državni arhiv u Zadru, Ruđera Boškovića bb, 23 000 Zadar s naznakom: „Za natječaj“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
                                                                                                          Državni arhiv u Zadru

 
Objava, 06.03.2013.