Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Splitu

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U SPLITU
Glagoljaška 18 21000 SPLIT

 Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članaka 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09) te članka 25. Statuta državnog arhiva u Splitu raspisuje se
                                                          


NATJEČAJ
                        za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Splitu
Uvjeti:

-           završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13)
-           položen stručni ispit iz arhivske struke
-           da ima objavljene vrijedne stručne ili znanstvene radove
-           da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostim
 
Iznimno, na temelju čl 54. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, za ravnatelja/ravnateljicu Arhiva može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi Arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od imenovanja.
           
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN  116/03)
           
Ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Splitu imenuje ministrica kulture Vlade Republike Hrvatske, na razdoblje od četiri godine.
           
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
-    dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerovljeni preslik diplome)
-    uvjerenje o položenome stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjerovljeni preslik)
-    domovnicu (izvornik ili ovjerovljeni preslik)
-    životopis

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Splitu na adresu: Državni arhiv u Splitu, Glagoljaška 18, 21000 Split, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Državni arhiv u Splitu


 
Objava, 18.10.2013