Natječaj za radno mjesto: restaurator, područje rada: restauracija kamena

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Stjepana Gunjače b.b, 21000 Split, na temelju članka 24. stavka 1. točka 13. Statuta Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split  (11/2011), članka 4. stavka 1. i članka 136. stavka 1. Pravilnika o radu (9/2012) i članka 25. stavka 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 141/12), te na temelju odluke Urbroj: 10-03/287/2013-2 od 29. listopada 2013. godine objavljuje
 


N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa


 
 
1. RESTAURATOR, područje rada: restauracija kamena – jedan (1) izvršitelj/ica
 
Vrsta radnog odnosa:
Rad na određeno vrijeme (povećani opseg poslova, 24 mjeseca), puno radno vrijeme, probni rad šest mjeseci.
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
 
Uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij konzervacije-restauracije ili visoka stručna sprema, smjer konzervacija-restauracija sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili
- jedna godina radnog iskustva;
- položen stručni ispit za restauratora;
- poznavanje rada na računalu.
 
Prilozi uz prijavu:  
- životopis s popisom značajnijih restauracija koje je kandidat obavio;
- preslik diplome;
- preslik potvrde o položenom stručnom ispitu za restauratora;
- potvrdu o radnom stažu;
- uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna.
 
Kandidati mogu priložiti neovjerene preslike dokumenata. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Rokovi: Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.  
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka natječaja.  
 

Adresa: Prijave se podnose Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Stjepana Gunjače b.b, 21000 Split.  


 
    


    MUZEJ HRVATSKIH
                                                                               ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA – SPLIT

 
Objava, 06.11.2013.