Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split

MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA – SPLIT
Stjepana Gunjače b.b
21000 Split
 
 
Na temelju čl. 27. st. 1. Zakona o muzejima („Narodne novine“ 142/98 i 65/09) i čl. 21. st. 1. toč. 6. Statuta Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split (11/2011), Upravno vijeće Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split, na temelju odluke Urbroj: 05-04/102/2013-3 od 13. svibnja 2013. godine objavljuje
 
 
N A T J E Č A J
 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split
 
 

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 
- završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečena visoka stručna sprema prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti ili visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07);
- najmanje pet godina rada u muzejskoj struci
ili
- istaknuti i priznati stručnjak  na području kulture;
- najmanje deset godina rada u kulturi.
 
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis; izvornik ili ovjereni preslik domovnice; izvornik ili ovjereni preslik diplome;  ovjereni preslik  radne knjižice ili izvornik potvrde o radnom stažu; izvornik ili ovjereni preslik uvjerenja općinskog suda (koje nije starije od šest mjeseci) da protiv kandidata nije u tijeku istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna i program rada Muzeja za mandatno razdoblje.
           
 
Ravnatelja imenuje ministar kulture
 
Mandat ravnatelja traje četiri godine.
 
Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose  se Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Stjepana Gunjače b.b, 21000 Split  u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“ u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u „Narodnim novinama“.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.  
 
 
 
 
                                                                       Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split