Natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku

RASPISUJE  NATJEČAJ

 
 
  1. Za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje višeg predavača i radno mjesto višeg predavača za Umjetničko područje, umjetničko polje likovne umjetnosti, umjetnička grana kiparstvo.
 
                                                                                         
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o  radu dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (''N.N.'' broj 123/03,198/03, 105/04,174/04,2/07. - OUSRH, 46/07,45/09. i 63/11.) i Pravilnika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta-pročišćeni tekst.
Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju: Obrazac 3.

Obrasci  su objavljeni  na Internet stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu. Pristupnici koji se prvi put biraju u umjetničko-nastavno zvanje docenta obvezni su priložiti i potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene liječničke ordinacije medicine rada.
Pristupnici koji se prvi put biraju u znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno zvanje obvezni su priložiti i potvrdu ovlaštenog visokog učilišta ili ustanove o završenom programu općeg pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja (osim pristupnika koji su završili nastavničke studije).

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Životopis, popis publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti na CD-u.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavlja se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu:
Umjetnička akademija u Osijeku
Kralja Petra Svačića b.b.
31000 Osijek
S naznakom ''za natječaj''
                                                                                                        
 
                                                                                                                  DEKANICA
 
                                                                                             Prof.dr.sc. Helena Sablić  Tomić 
 
 
Objava, 07.06.2013.