Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za vršenje postupka nabave

 Na temelju čl. 21. Statuta Arheološkog muzeja Narona i čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012) ravnatelj raspisuje
 


NATJEČAJ
 
za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA VRŠENJE POSTUPKA NABAVE
 
na određeno vrijeme, zamjena do povratka s porodiljinog dopusta
 
  • 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme.
 
Uvjeti:
  • VŠS;
  • jedna (1) godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima;
  • poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika.
 
Uz pismenu prijavu kandidati su dužni dostaviti:
  • kratak životopis
  • preslik domovnice
  • preslik diplome
  • preslik radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu
  • uvjerenje o nekažnjavanju (original, ne stariji od 6 mjeseci)
  • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslik potvrde, svjedodžbe ili indeksa).
 
Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti originalne dokumente.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na oglasnoj ploči HZZ-a na adresu: Arheološki muzej Narona, Naronski trg 6, 20352 Vid, s naznakom:  „Za natječaj: zamjena za porodiljni – ne otvaraj“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.
 
U Vidu, 29. ožujka 2013. godine.
Klasa: 612-05/13-N/03-2
Ur.broj: 2148-13-67


 
Objava, 29.03.2013.