Natječaj za imenovanje umjetničkog voditelja

Na  temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine" broj 141/12), te članka 29. Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, raspisuje se
 
 
 
N A T J E Č A J
za imenovanje umjetničkog voditelja
 
 
Uvjeti:
                -  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz umjetničkog područja, odnosno visoku stručnu spremu stečenu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09 i   63/11),
                - najmanje pet godina radnog iskustva u području folklorne djelatnosti,
                - korištenje barem jednim svjetskim jezikom u govornom  i pisanom izričaju.
 
Iznimno može biti imenovana osoba:   
 
                - koja nema visoku stručnu spremu,  ukoliko je istaknuti i priznati stručnjak  na području folklorne djelatnosti i ima najmanje deset godina radnog staža, od toga najmanje pet godina radnog iskustva u područuju folklorne djelatnosti i koristi se barem jednim svjetskim jezikom u govornom i pisanom  izričaju.
 
Prijavi je potrebno priložiti:
 
                - životopis s pisanim preporukama
                - prijedlog umjetničkog rada za četiri godine
                - dokaz o stečenoj stručnoj spremi i radnom iskustvu
                - presliku domovnice
                - potvrdu o nekažnjavanju
 
 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Zainteresirani kandidati mogu dostaviti prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
 
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
s naznakom ˝za natječaj˝
Trg maršala Tita 6a
10 000 Zagreb
 

Objava, 24.04.2013.