Natječaj za za izbor ravnatelja Državnog arhiva u Vukovaru

Na temelju čl. 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09) i čl. 38. i 39. Statuta Državnog arhiva u Vukovaru, Državni arhiv u Vukovaru raspisuje

NATJEČAJ
 
     za izbor ravnatelja Državnog arhiva u Vukovaru – m/ž.Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07);
– položen stručni ispit iz arhivske struke;
– objavljeni vrijedni stručni ili znanstveni radovi;
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Iznimno se za ravnatelja arhiva može imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od imenovanja.

Uz prijavu natjecatelji trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju navedenih uvjeta, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje da se protiv natjecatelja ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i životopis.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Vukovaru na adresu: Državni arhiv u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 8, 32000 Vukovar, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja«.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Državni arhiv u Vukovaru


 
Objava, 15.03.2013.