Natječaj za radno mjesto: administrativni tajnik/tajnica za opće i upravne poslove

Na temelju čl. 27. Statuta Državnog arhiva u Šibeniku (dalje: Arhiv), čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), čl. 24. i 25. Pravilnika o unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada koji je sastavni dio Pravilnika o radu, unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Šibeniku (dalje: Pravilnik) te čl. 16. st. 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, unutarnjem ustroju, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Šibeniku, suglasnosti Ministarstva kulture RH (KLASA: 612-06/13-01/0029, URBROJ: 532-06-02-02/5-13-02 od 15. ožujka 2013. godine) i Odluke o raspisivanju natječaja (KLASA: 112-02/13-01/02, URBROJ: 2182/1-47-01-13-1 od 25. srpnja 2013.)
ravnateljica Arhiva raspisuje
 


JAVNI  NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 


1. Administrativni tajnik/tajnica za opće i upravne poslove1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
      Uvjeti:
  • srednja stručna sprema (SSS) upravno-pravnog smjera,
  • poznavanje osnova uredskog poslovanja,
  • temeljna informatička osposobljenost i vještine (MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook),
  • probni rok 2 mjeseca.
 
U prijavi na natječaj potrebno je navesti podatke za kontakt (ime i prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa).
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:
- životopis
- uvjerenje o državljanstvu (u izvorniku ili ovjerenom presliku)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba u izvorniku ili ovjerenom presliku),
- uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (u izvorniku i ne starije od 6
  mjeseci),
- dokumentacija o prethodnim zaposlenjima i stažu (potvrda HZMO-a i/ili poslodavaca).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta istaknutih u uvjetima radnog mjesta u natječaju bit će proveden postupak testiranja. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bit će pozvani kandidati / kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat / kandidatkinja ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je  povukao/la prijavu na natječaj. Vrijeme i mjesto testiranja, te osnovni podatci o postupku testiranja (način testiranja, područje testiranja i izvori za pripremu) bit će objavljeni najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere znanja na mrežnim stranicama Državnog arhiva u Šibeniku (www.dasi.hr ). Kandidati/ kandidatkinje koji / koje postignu zadovoljavajuće rezultate na testiranju, bit će pozvani/e na razgovor temeljem kojega će biti izvršen konačni odabir kandidata / kandidatkinje.
 
Kandidati/kandidatkinje koji / koje ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo (u izvorniku ili ovjerenom presliku) te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u izvorniku ili ovjerenom presliku).
 
Urednom (potpunom) prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave i/ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja  ne smatraju se kandidatima / kandidatkinjama prijavljenima na natječaj.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Šibenik, na adresu: Državni arhiv u Šibeniku, Velimira Škorpika 5 (p.p. 137), 22000 Šibenik s naznakom: „Za natječaj“.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                                                                       
       Državni arhiv u Šibeniku
 
Objava, 31.07.2013.