Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”
Koprivnica

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Knjižnice od 10.07.2014. godine te članka 25. Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica raspisuje se
 
PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM
 
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD
BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA


Jedan izvršitelj na određeno vrijeme – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Uvjeti:
-   Magistar struke s područja humanističkih i društvenih znanosti,
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. Zakona o akademskim i stručnim
nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12.),
objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku
stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.
- završen stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti iz programa knjižničarskog usmjerenja ili srodni društveno-humanistički studiji

Posebni uvjeti: znanje jednog stranog jezika, poznavanje korištenja računala, komunikacijske vještine, poznavanje i primjena socioloških i pedagoških metoda u radu s korisnicima, poznavanje i korištenje metodologije znanstveno-istraživačkog rada, spremnost za permanentno usavršavanje.
Specifični uvjeti rada: rad u smjenama, timski rad, terenski rad.

Rok za podnošenje prijave:  12.09.2014.

Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od zaključenja natječaja.

Uz zamolbu priložiti:
      -    Životopis,
- Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice),
- Diplomu o završenom školovanju,
- Potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 (šest) mjeseci.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Izrazi koji se koriste u ovoj prijavi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se do 12.09.2014. godine na adresu:

Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica s naznakom ''za natječaj, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Ravnateljica:
mr.sc. Dijana Sabolović-Krajina,
knjižničarska savjetnica

 
Objava, 5.9.2014.