Natječaj za radno mjesto: suradnik konzervator dokumentarist - Hrvatski restauratorski zavod

Hrvatski restauratorski zavod
Zagreb, Nike Grškovića 23

Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 02/97 i 119/01) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnatelj  Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje

  
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
 
na sljedećem radnom mjestu:
 
1. SURADNIK KONZERVATORA DOKUMENTARISTA
                    - jedan izvršitelj (m/ž) u Službi za istraživanje i dokumentiranje,
                    mjesto rada Zagreb − rad na neodređeno vrijeme s punim radnim
                    vremenom
 
UVJETI:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/03, 174/04, 46/07 i 63/11) društveno-humanističkog smjera
 • znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta
 • znanje jednog stranog svjetskog jezika,
 • vozačka dozvola „B“ kategorije,
OSTALI UVJETI:
 • izgrađen osjećaj odgovornosti,
 • sposobnost prezentacije,
 • komunikacijske sposobnosti,
 • spremnost na suradnju,
 • organiziranost,
 • pedantnost,
 • savjesnost,
 • izgrađene radne navike,
 • identifikacija s kolektivom
PREDNOSTI:
 • prednost povijest umjetnosti
 • poznavanje rada na računalu (OSX i Windows operativni sustavi)
 • poznavanje rada u programima InDesign, Photoshop, Illustrator
 • iskustvo na poslovima grafičkog dizajna i pripreme za tisak
 • iskustvo na poslovima obrade fotografije
 • poznavanje fotografskih laboratorijskih vještina (analogna cb fotografija)
 • poznavanje studijske fotografije (digitalna i analogna tehnika)
 • poznavanje nedestruktivnih fotografskih metoda analize umjetničkog djela (IC i UV fotografija)
 • poznavanje zračne fotografije
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 
Opis poslova:

 •  uz suradnju i nadzor višeg konzervatora dokumentarista ili konzervatora savjetnika dokumentarista obavlja konzervatorska istraživanja što podrazumijeva: prikupljanje i obradu bibliografije određenog spomenika, izradu ili dopunu povijesnih, povijesno-umjetničkih i arhivskih istraživanja, vođenje konzervatorskih istraživanja na spomeniku, upućivanje materijala na analizu, određivanje stilske pripadnosti, utvrđivanje faza i slojevitosti, valorizaciju i suradnju na izradi prijedloga zahvata te sudjelovanje u praćenju samih radova,
 • uz suradnju i nadzor višeg konzervatora dokumentarista ili konzervatora savjetnika dokumentarista izrađuje, obrađuje i pohranjuje pisanu, grafičku i fotografsku dokumentacijsku građu te unosi obrađene podatke u standardne evidencije (baze podataka, kartice, popisi dokumenata i dr.) koji rad obuhvaća: izradu dosjea objekta, izradu fototečnih kartica i vođenje fototeke, izradu radnih fotografija tijekom rada na spomeniku, vođenje zbirke elaborata, proučavanje, razradu i primjenu informacijsko-dokumentacijskih sustava Zavoda, evidenciju stanja na terenu,
 • priprema i daje na uvid i korištenje dokumentaciju djelatnicima Zavoda, te uz odobrenje i vanjskim korisnicima,
 • radi na unapređivanju teorije i metodologije konzervatorsko-restauratorske struke obrađivanjem tema vezanih uz zaštitu spomenika, sudjelovanjem u izradama mišljenja o stanju spomenika i prethodnim zahvatima.
 
 
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti:
 • životopis
 • domovnicu ili presliku
 • diplomu ili presliku
 • potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima unesenim u matičnu evidenciju
Ravnopravno se mogu natjecati kandidati ženskog i muškog spola.
Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.
Prijave na natječaj s potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Prijave se podnose poštom na adresu:
 
Hrvatski restauratorski zavod
Nike Grškovića 23, p.p. 23
10 002 Zagreb
 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 


Hrvatski restauratorski zavod 
Objava, 29.8.2014.