Natječaj za prijam u radni odnos na mjesto: diplomirani knjižničar – informator u dječjem odjelu - Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”
Koprivnica
 
Na temelju Odluke Upravnog vijeća Knjižnice od 17.09.2014. godine te članka 25. Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica raspisuje se

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS
NA ODREĐENO VRIJEME

 

 
DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR – INFORMATOR U DJEČJEM ODJELU
 
Jedan izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice s rodiljnog dopusta
 
Uvjeti:
-   Magistar struke s područja humanističkih i društvenih znanosti,
Sukladno članku 14. stavku 3. alineji 1. Zakona o akademskim i stručnim
nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12.),
objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku
stručnu spremu (VSS) na temelju ranijih propisa.
- završen studij knjižničarstva, odnosno završen drugi visokoškolski studij uz dopunski studij knjižničarstva te položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.
 
Posebni uvjeti: znanje jednog stranog jezika, poznavanje korištenja računala, komunikacijske vještine, poznavanje i primjena socioloških i pedagoških metoda u radu s korisnicima, poznavanje i korištenje metodologije znanstveno-istraživačkog rada, spremnost za permanentno usavršavanje.

Specifični uvjeti rada: rad u smjenama, timski rad

Rok za podnošenje prijave:  07.10.2014.
 
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od zaključenja natječaja.
 
Uz zamolbu priložiti:
      -    Životopis,
-          Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice),
-          Diplomu o završenom školovanju,
-          Potvrda o nekažnjavanju ne starija od 6 (šest) mjeseci.
 
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
 
Izrazi koji se koriste u ovoj prijavi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
 
Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se do 07.10.2014. godine na adresu:
 
Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica s naznakom ''za natječaj, dipl. knjižničar - informator u Dječjem odjelu“.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
Ravnateljica:
mr.sc. Dijana Sabolović-Krajina,
knjižničarska savjetnica

 
Objava, 29.9.2014.