Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Arheološkog muzeja Zadar

Upravno vijeće Arheološkog muzeja Zadar, na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/ravnateljicu Arheološkog muzeja Zadar (klasa: 612-05/14-06 i urbroja: 2198-00-14-04 od 2. travnja 2014.), članaka 27. i 28. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) i članka 20., 23. i 24. Statuta Arheološkog muzeja Zadar, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Arheološkog muzeja Zadar.
 

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o muzejima: ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, životopis, te uvjerenje da se pred nadležnim sudom ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca, sve u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pisane prijave podnose se na adresu: Arheološki muzej Zadar, Trg opatice Čike 1, 23000 Zadar, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj«.

Rok za podnošenje prijava s prilozima i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru ravnatelja/ravnateljice u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


 

Arheološki muzej Zadar
 

Objava, 04.04.2014.