Natječaj za radno mjesto: referent financijsko-knjigovodstvenih poslova - Državni arhiv u Varaždinu

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/14-01/0518, Urbroj: 532-06-02-02/6-14-02 od 16. lipnja 2014. i čl. 25. i 26. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu, čl. 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Državnog arhiva u Varaždinu, ravnatelj Arhiva raspisuje

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto:

1.      Referent financijsko-knjigovodstvenih poslova, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

– SSS, ekonomski smjer
– 2 godine radnog iskustva
– osposobljenost za rad na računalu
– probni rad 2 mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o stručnoj spremi
– domovnicu
– uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
– dokaz o radnom iskustvu
– životopis

Tražena dokumentacija može se priložiti u obliku neovjerenih preslika. Izabrani kandidati su dužni prije sklapanja ugovora o radu predočiti originale traženih dokumenata.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Državni arhiv u Varaždinu, Trstenjakova 7, 42000 Varaždin s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.Državni arhiv u Varaždinu

 
Objava, 11. srpnja 2014.