Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnaetljice Javne ustanove Spomen područja Jasenovac

Na temelju odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Spomen područja Jasenovac, od 19. veljače 2014. godine sukladno člancima 36. i 37. Statuta Javne ustanove raspisuje
 

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnaetljice Javne ustanove Spomen područja Jasenovac
 Za ravnatelja/ravnateljicu Javne ustanove Spomen područja Jasenovac može se imenovati osoba koja uz opće uvjete ispunajva slijedeće uvjete:
                  -  VSS, društvenog ili humanističkog smjera
                  -  položen stručni ispit propisan u toj struci
                  -  najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećem položaju
                  -  istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset 
                     godina rada u kulturi, znanje jednog stranog jezika, stručne, radne
                     i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da
                    će s uspjehom voditi Ustanovu
                  -  vozački ispit B kategorije
 
 
Prijavi se prilaže:
               -   životopis
               -   preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi
               -   uvjerenje o položenom stručnom ispitu
               -   potvrda HZMO-a o random stažu
               -   preslik domovnice
               -   preslik osobne iskaznice
               -   preslik vozačke dozvole 
               -   izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi istražni
                    ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
               -   prijedlog programa rada za četiri godine
              
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, o imenovanju ravnatelja/ravnateljice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavlja se na adresu :
Javna ustanova Spomen područje Jasenovac, Braće Radića 147, 44324 Jasenovac, s naznakom:
“Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu”
 


Objava, 05.03.2014.