Natječaj za radno mjesto: preparator/ica (vježbenik) u Gradskom muzeju Varaždin

Gradski muzej Varaždin
Strossmayerovo šetalište 7
Varaždin
  
 
Na temelju suglasnosti za privremeno zapošljavanje Grada Varaždina (Klasa: 612-05/ 14-01/1; Urbroj: 2186/ 01-09-20-14-2 od 24. veljače 2014. godine), članka 41. Statuta Gradskog muzeja Varaždin, članka 25. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/ 12), a u skladu s odredbama Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja Varaždin, ravnatelj Muzeja objavljuje
 

J A V N I  N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

 

                                             
na radno mjesto
 
         1. preparator/ica (vježbenik)
             jedan izvršitelj (ž/m) na određeno vrijeme u trajanju od jedne
             godine s pun
im radnim vremenom u Gradskom muzeju Varaždin
 
Uvjeti:
- završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju – gimnazija
  ili škola tehničkog smjera,
- znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta.
           
Za radno mjesto pod rednim brojem 1. kandidati su dužni priložiti:

- životopis,
- domovnicu ili presliku domovnice,
- svjedodžbu o završenoj srednjoj školi u četverogodišnjem trajanju ili
   presliku iste,
- uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni
   postupak (ne starije od 6 mjeseci).
         
Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, uz obvezu odabranog kandidata da prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostavi originalne dokumente.
            
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).   
 
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.: čisti preparira i konzervira muzejske predmete na način uklanjanja nepovoljnih čimbenika u okolini koji utječu na oštećivanje i propadanje muzejskih predmeta prilikom pohrane, manipulacije ili izlaganja i odgovoran je za muzejske predmete prilikom njihove pohrane, čisti preparira i konzervira muzejske predmete od metala, keramike, roževine, kosti i drveta (vezano uz metal).
 
Ravnopravno se mogu natjecati kandidati ženskog i muškog spola.
 
Prijave na natječaj s potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i Zavodu za zapošljavanje.
    
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnose takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
    
Odabir će se obaviti nakon  provedenog intervjua s kandidatima. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i provjere znanja na računalu bit će biti objavljeni na web stranici Muzeja www.gmv.hr.
       
Prijave se podnose preporučeno poštom na adresu:
                                      Gradski muzej Varaždin
                                      Strossmayerovo šetalište7
                                      42000 Varaždin  
s naznakom „Za natječaj za preparatora“.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
                                                                                                 Gradski muzej Varaždin
                                                                                                              Ravnatelj:
                                                                                                 Miran Bojanić Morandini
 
   

 
Objava, 14.03.2014.