Natječaj za radno mjesto spremač/ica u Muzejima Ivana Meštrovića, Split

Muzeji Ivana Meštrovića, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 46, na temelju čl. 25 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12) raspisuju
 

N A T J E Č A J 
 
za radno mjesto u Muzejima Ivana Meštrovića,
Šetalište Ivana Meštrovića 46, Split

 
  • spremač/ica - 1 izvršitelja/ice - neodređeno vrijeme, probni rad 30 dana
 Pored općih uvjeta:
 
- punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog
  mjesta spremača/ice, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 
kandidati moraju ispunjavati i posebni uvjet:
 
- završena osnovna škola
 
 Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti: životopis, dokaz o završenoj osnovnoj školi, preslik domovnice, ispis evidencije radnog staža,  uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen, ne starije od 6 mjeseci.
 
Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije zaključenja ugovora o radu.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na gornju adresu.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o kvalifikacijskom razgovoru, užem izboru i rezultatima natječaja biti obaviješteni putem službenih stranica MIM-a www.mestrovic.hr

 
 
Andro Krstulović Opara, ravnatelj
 
 

Objava, 05.03.2014.