Natječaj za radno mjesto restaurator - Arheološki muzej u Splitu

Na temelju članka 25. stavak 2. alineja 8. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, ravnatelj raspisuje

  
 
JAVNI NATJEČAJ
  
za prijam u javnu službu na neodređeno vrijeme

restaurator – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
  • završen diplomski sveučilišni studij konzervacije - restauracije ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij konzervacije - restauracije ili visoka stručna sprema – smjer restauracija - konzervacija sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09);
  • 1 godina radnog iskustva u struci;
  • položen stručni ispit za restauratora.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-adresa).

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
  • životopis
  • preslik domovnice
  • preslik diplome
  • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik uvjerenja)
  • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
  • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Prijave se podnose najkasnije u roku 15 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose na adresu: Arheološki muzej u Splitu, Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split s naznakom „ZA NATJEČAJ“.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                                                  


Arheološki muzej u Splitu
                                                                                                             
Objava, 06.02.2014.