Natječaj za zapošljavanje suradnika programa podrške

Na temelju članka 19. Statuta Zaklade „Kultura nova“ i članaka 5., 7., 13., 17., 18. i 19. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade „Kultura nova“, Zaklada raspisuje

 
N A T J E Č A J
ZA ZAPOŠLJAVANJE SURADNIKA PROGRAMA PODRŠKE –
1 izvršitelj na određeno vrijeme
 
Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema sukladno ranijim propisima, društvenog ili humanističkoga smjera;
  • razumijevanje djelovanja i uvjeta rada, kao i načina financiranja organizacija civilnog društva u RH na području suvremene kulture i umjetnosti;
  • komunikacijske i koordinacijske vještine;
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • dobro poznavanje rada na računalu.
 
Prijava mora sadržavati sljedeće:
  • motivacijsko pismo;
  • životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje te kontakt podaci (adresa, telefon, mobitel, e-adresa);
  • presliku diplome ili uvjerenje o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja;
  • presliku potvrde evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o obveznom mirovinskom osiguranju u svrhu dokazivanja prethodnog radnog iskustva, odnosno statusa osobe koja se prvi put zapošljava;
  • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Prednost pri zapošljavanju imaju osobe bez prethodnog radnog iskustva te osobe koje su tijekom školovanja volontirale i/ili surađivale na sličnim poslovima u neprofitnim i drugim organizacijama i institucijama ili drugim oblicima volontiranja kojim su razvili specifične kompetencije koje mogu biti korisne za radno mjesto na koje se prijavljuju.
 
Najbolji kandidati, a koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja, mogu biti pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.
 
Natječaj za zapošljavanje suradnika programa podrške otvoren je 14 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova", što znači da je rok za prijavu do 31. siječnja 2014. godine.
 
Prijave se dostavljaju isključivo preporučenom poštom na adresu: Zaklada „Kultura nova“, Frankopanska 5/2, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za suradnika programa podrške“.
 
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Opis poslova radnog mjesta koje se popunjava ovim natječajem naveden je na mrežnim stranicama Zaklade www.kulturanova.hr.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
 
Zaklada „Kultura nova“
Zagreb, 17. siječnja 2014. 
Objava, 17.01.2014.